kim-korkar-javadan-blue-check-20 - Kim Korkar Javadan